PRESENTACIÓ
OBJECTIUS
PROJECTES
EXPERIÈNCIA
ENLLAÇOS D'INTERÉS
CONTACTAR
Projectes
Aquest projecte és una col·laboració entre 4 entitats l’objectiu de les quals és millorar la situació de les persones nouvingudes al nostre país.
Facilitar la feina i la mediació dels professionals de la xarxa sanitària en l’atenció a les persones estrangeres amb les qui no és possible la comunicació amb les nostres llengües.

Editar una web pilot interactiva que permeti l’atenció d’emergències sanitàries a qualsevol persona que accedeixi a la xarxa sanitària, sigui quin sigui el seu origen.

Disminuir la despesa pública de sanitat mitjançant una atenció més eficient donada per una millora de la comunicació entre professionals i pacients.

A Catalunya un 10% de la població és nouvinguda; la meitat d’aquestes persones no parla cap de les 2 llengües oficials del nostre país.

En el cas de les grans ciutats, aquest percentatge arriba al 15%. En zones rurals, encara que el percentatge disminueix, l’impacte i les dificultats s’incrementen.

Un 25% de les urgències i consultes ambulatòries són sol·licitades per persones nouvingudes. Malgrat el servei telefònic “Sanitat respon”, no hi ha mediadors ni traductors suficients. Alguns usuaris es fan acompanyar d’altres persones (sovint els propis fills menors).

Els professionals de la sanitat han de fer front a reptes que els sobrepassen, i intenten pal·liar la situació incrementant la despesa amb proves complementàries sovint innecessàries, generant-se, per tant, disfuncions en l’accès, l’eficàcia, l’eficiència, l’equitat i la qualitat del servei sanitari.

Als professionals, ja sobrecarregats amb les seves actuals responsabilitats, els manquen els suficients coneixements i claus lingüístiques per fer front als nous reptes d’aquesta diversitat.

Al departament de Salut qui posaria en funcionament aquesta web pilot de mediació sanitària intercultural dins del Pla Director d’Immigració i Cooperació.
Als serveis d’urgència de la xarxa hospitalària de Catalunya.
Als serveis ambulatoris de la xarxa sanitària catalana.
Per a més informació sobre el contingut del projecte, adreceu-vos a:

Montserrat Torres
Coordinadora de projectes
puntintercanvi@yahoo.es

Projectes a dalt
PresentacióObjectiusProjectesExperiènciaEnllaços d'interésContactar