PRESENTACIÓ
OBJECTIUS
PROJECTES
EXPERIÈNCIA
ENLLAÇOS D'INTERÉS
CONTACTAR
Projectes


Tothom considera clau per a l’acomodació de les persones nouvingudes el domini i el coneixement de les llengües oficials (català i castellà), però fins que les habilitats lingüístiques no són assolides calen actuacions específiques que facilitin la gestió d’aquesta diversitat.

L'adequació dels serveis amb instruments i amb eines per adaptar-se a les exigències dels nous reptes que planteja la immigració requereix eines operatives i adaptacions funcionals, així com nous espais de reflexió, de formació i de supervisió.

Aquest projecte pretén oferir una sèrie d’accions d’informació i de sensibilització de la població nouvinguda extracomunitària per tal d’afavorir-ne l’arrelament, millorar-ne les condicions de vida i afavorir la participació d’aquests col·lectius en la vida política, econòmica, social i cultural.

www.bcn.es/diversa

Oferir un conjunt de materials multilingües concisos i dinàmics per tal de facilitar la comunicació del nou ciutadà en totes aquelles qüestions que afecten la seva vida personal i familiar.
Oferir un conjunt d’informacions necessàries per facilitar la participació de la comunitat nouvinguda en les relacions socials, comunitàries i de participació ciutadana.
Afavorir l’ús progressiu de la llengua d’acollida a través dels materials i de les informacions descrits anteriorment, partint d’unes temàtiques específiques i quotidianes, la qual cosa facilita la comunicació entre la població autòctona i població la nouvinguda.
Potenciar un conjunt d’actituds i d’aptituds que afavoreixen l’obertura, el respecte i el diàleg, amb la finalitat de crear una societat tolerant, integradora i solidària.
   
a dalt
LÍNIA 1: ÀMBIT FAMILIAR
Aquest àmbit es desenvolupa en 5 subapartats que tracten diferents aspectes que regeixen les relacions del nucli familiar amb l’entorn.
LÍNIA 2: ÀMBIT LABORAL
Aquest àmbit se subdivideix en 14 subapartats que tracten diferents aspectes que regeixen les relacions de treball i de comerç amb l’entorn.
LÍNIA 3: ÀMBIT SOCIAL
Desenvolupament de 10 subàmbits que regeixen les relacions entre l’individu i la societat.
LÍNIA 4: ÀMBIT JURÍDIC
Aquest àmbit es desenvolupa en 9 subapartats que tracten diferents aspectes relacionats amb els deures i les obligacions dels ciutadans.
LÍNIA 5: ÀMBIT INSTITUCIONAL
Diferents aspectes de les relacions de l’individu amb les diferents institucions.
Per a més informació sobre el contingut del projecte, adreceu-vos a:

Montserrat Torres
Coordinadora de projectes
puntintercanvi@yahoo.es

Projectes a dalt
PresentacióObjectiusProjectesExperiènciaEnllaços d'interésContactar