PRESENTACIÓ
OBJECTIUS
PROJECTES
EXPERIÈNCIA
ENLLAÇOS D'INTERÉS
CONTACTAR
Projectes
L'augment de nous ciutadans d'origen extracomunitari és cada cop més significatiu i tot fa pensar que aquesta tendència seguirà un sentit ascendent important durant els propers anys. Aquest fet coincideix amb un desconeixement gairebé absolut de “qui és l’altre” i amb l'augment de l'interès per part de la població autòctona, en especial de determinats sectors professionals, per les llengües i les cultures dels col·lectius nouvinguts.

En el context migratori actual, s’observa, tant en l’àmbit general com en l’àmbit territorial, l'expressió d'unes noves disfuncions que qüestionen i posen en crisi els instruments habituals de treball dels diferents agents que intervenen en l’àmbit social (serveis sociosanitaris, treballadors socials, educadors, psicòlegs, guàrdia urbana, professionals de les oficines d’atenció al ciutadà, etc.).

Tothom considera clau per a l’acomodació de les persones nouvingudes el domini i el coneixement de les llengües oficials (català i castellà), però fins que les habilitats lingüístiques no són assolides calen actuacions específiques que facilitin la gestió d’aquesta diversitat.

La nostra proposta ofereix unes eines bàsiques socials i lingüístiques que facilitin la possibilitat d'identificar i de transformar les barreres i/o resistències dels agents d'intervenció que impedeixen fer d'aquestes un element motor de canvi, amb vista a poder accedir a un veritable espai d’interculturalitat, entès com una nova dimensió de riquesa i de maduresa, tant per als immigrants com per als professionals.

Així doncs, aquests cursos de formació pretenen pal·liar la manca de coneixement de molts professionals que dia a dia tenen el repte d’atendre persones la comunicació amb les quals és difícil, no solament per l’idioma sinó també per determinades actituds culturals, sense substituir els serveis de mediació i de traducció que ja estan en funcionament.

a dalt
Objectius principals
Oferir «uns mínims bàsics» de coneixements lingüístics per cobrir les necessitats dels professionals dels diferents serveis i, alhora, aconseguir la fluïdesa en el servei. Per això s’adreça especialment a professionals que intervenen en l’àmbit més proper amb l’usuari.
Adaptar i fer accessibles els serveis, tot garantint una atenció eficaç, com a primer pas per facilitar la integració dels diferents col·lectius nouvinguts.
Donar claus de comunicació des de la realitat cultural pròpia de cada col·lectiu per tal de facilitar al professional un millor coneixement per resoldre situacions conflictives o diverses per a les quals no es té prou preparació.
Promoure la convivència en els espais públics i la mediació comunitària des del coneixement de determinats trets culturals i idiomàtics, eliminant clixés preestablerts en la societat receptora.
Objectius secundaris:
Facilitar un procés intercultural adaptador i motivador i elaborar productes bàsics i propostes que puguin ser d’utilitat per a la resta dels serveis
Facilitar i estimular la promoció professional i humana dels professionals municipals perquè puguin atendre tots els usuaris, independentment de la raça i de la nacionalitat, i generar, així, una imatge més humana d'acord amb les aspiracions de les societats europea i catalana.
a dalt
Proposem cursos intensius bàsics d’introducció a les cultures i a les llengües de les comunitats d’origen extracomunitari per facilitar-ne la intervenció.

Els cursos que proposem són:

Curs d’introducció i d’habilitats bàsiques de llengua àrab i coneixement de la cultura àrab i/o musulmana.
Curs d’introducció i d’habilitats bàsiques de llengua urdú i coneixement de la cultura pakistanesa, amb una atenció especial a la punjabi
Curs d’introducció i d’habilitats bàsiques de llengua i de cultura xineses
Oferim:
Professors nadius i autòctons especialitzats i amb una llarga trajectòria en la matèria a impartir.
Material necessari per impartir les classes.
Material per a l’alumne/a.
a dalt
Aquest projecte s’adreça a tots aquells professionals que, per la particularitat de la seva feina o per raons personals, sovint entren en contacte amb els col·lectius nouvinguts i, per tant, necessiten de manera ràpida uns coneixements bàsics de la llengua oral i de la cultura d’aquestes comunitats.

Per exemple:

Professionals sociosanitaris, professionals de la guàrdia urbana, bombers, equips de prevenció i seguretat (061, 092, 080, OPAS).
Centres de serveis socials.
Professionals d’oficines d’atenció als ciutadans.
Professionals de les escoles municipals i bressol.
Professionals dels centres cívics.
Altres professionals que hi treballen en «xarxa».
a dalt
Cada mòdul consta d’un curs bàsic introductori de llengua, enfocat des d'una perspectiva pràctica, dinàmica i senzilla (no cal tenir coneixements previs de
l’idioma) i de diverses xerrades sobre trets culturals, que afavoreixen l’intercanvi d’experiències entre els diferents professionals assistents als cursos. S’hi dóna una rellevància especial als trets culturals que fan que les persones nouvingudes siguin diferents de nosaltres i a la comprensió de determinades actituds lligades a la cultura pròpia.

El contingut dels cursos s’ajusta a l’interès del col·lectiu al qual es dirigeixen.

Per a més informació sobre el contingut del projecte, adreceu-vos a:

Montserrat Torres
Coordinadora de projectes
puntintercanvi@yahoo.es

Projectes a dalt
PresentacióObjectiusProjectesExperiènciaEnllaços d'interésContactar